باروری، ناباروری و دوقلوزایی تابع مزاج اندام است. ممکن است رحم، صفرایش آنقدر گرم باشد که نطفه را بسوزاند که می شود ناباروری و برعکس آنقدر سرد باشد که نطفه را منجمد کند این هم می شود ناباروری.

در نطفه، زمان، مکان، غذای حلال و حرام، دیدن و شنیدن نقش دارند.