تا دیروز زن ، ترشی دوست داشت از امروز شیرینی دوست دارد یعنی مزاج زن گرم بود برای متعادل کردن آن سردی می خورد، الان که بچه اش دختر است برای متعادل کردن آن گرمی دوست دارد و چهره اش هم عوض می شود، لب هایش بزرگ می شود و چشم هایش پف و بینی اش باد می کند و بدنش چاق می شود یعنی حملش مونث است. مانند اینکه وقتی یک قطعه گوشتی را گرم می کنید جمع می شود و وقتی که توی آب می اندازید باز می شود.

از نبض هم، نوع حمل فهمیده می شود؛ نبض سرد، کند و نبض گرم، تند است. این قاعده کلی است اما دختر گرم هم داریم که پرشور و پر احساس می شود و این کم اتفاق می افتد.

ممکن است اندام یک زنی گرم باشد ولی رحمش سرد و برعکس باشد در اینجا طبیب می آید مزاج اندام را بر می گرداند تا به جنس مورد دلخواه در دختر و پسر بودن برسد.