نطفه گرم، فرزند مذکر و نطفه سرد، فرزند مونث به وجود می آورد مانند بذر که مزاج زمین را به مزاج خودش بر می گرداند اگر بذر گرم باشد رحم هم گرم می شود یعنی مزاج رحم به مزاج طفلش بر می گردد اما زمین هم بی اثر نیست.

نکته مهم: اگر گرمی ها را چهل روز قبل از انعقاد نطفه بخوریم بچه، پسر می شود.

گرمی و سردی، تابش آفتاب، موقعیت جغرافیایی در بذر نقش دارند و لذا اگر پسر می خواهیم علاوه بر گرمی بذر، رحم را هم گرم می کنیم تا احتمال پسر بودن بالا برود.