علم مزاج شناسی یعنی اخلاط را شناختن. بدن آدم از آب ، آتش ، هوا و خاک تشکیل شده است که باید متعادل باشند و اگر از تعادل خارج شوند انسان بیمار می شود.

مزاج برآیند اثر 4 خلط صفرا ، سودا ، بلغم و دم است که موجب شکل گیری بدن می شود و رفتار خاصی را هم پدید می آورد.

ارکان
مزاج
فصل
سن
زمان روزانه
هوا
گرم و تر (دم)
بهار
تولد تا 30 سالگی 
صبح
آتش
گرم و خشک (صفراء)
تابستان
30 تا 40 سالگی 
ظهر
خاک
سرد و خشک (سودا)
پاییز
40 تا 60 سالگی
عصر
آب
سرد و تر (بلغم)
زمستان
60 سال به بالا
شب