یکی از کارهای لازم در این زمینه نشر نسخه های ساده و بدون عوارض است؛ بدین ترتیب بخش عمده ای از بیماری های تحت درمان و یا کنترل می شوند و فرصتی پدید می آید تا بیمار به اساسی بپردازد. البته این روش ساده درمانی جزء روشهای مرسوم تمام حکماست و تمامی آنان جزوات و رسالات مختصری پیرامون درمان بیماری ها نگاشته اند؛ کتاب من لایحضره الطبیب، برء الساعه، طب یوسفی، طب ناصری، میزان الطب و ادویه قلبیه از آن دسته اند.