زمان مصرف داروها بستگی به نوع داروها وزمان مصرف آنها داردکه بدین شرح است: 

_داروهای کبدی صبح ناشتا مصرف می شوند.

_داروها مغز شب موقع خواب مصرف می شوند.  

_داروهای هاضم بعد از غذا مصرف می شوند. 

_در صورتی که معده گرم وکبد سرد باشد،پیش از غذا داروی سرد،و بعد از غذا داروی گرم مصرف می شود.

_در صورتی که معده سرد وکبد گرم باشد،پیش از غذا داروی سرد،و بعد از غذا داروی گرم مصرف می شود.

_داروهای مسکن با تقسیم بندی زمان مصرف می شود.

_داروهای قابض اگر بعد از غذا صرف شوند،مسهل اندو اگر قبل از غذا مصرف شوند،معقل البطن اند.

_داروهای گرم،در فصل گرم،و مزاج گرم،وبلد (شهر)گرم باآب سرد.ودر فصل سرد وبلد(شهر) سردو مزاج سرد با 

آب گرم مصرف می شود.

_اگر می خواهید دارو به هضم دوم برودباید با آب کم میل شود.

_اگر بخواهید دارو مشتمل بر معده شود با آب زیاد میل شود.