ویار دونوع است

1- ویار از صفرا 

2- ویار از بلغم 

اگر از صفرا باشد حجامت کنند و اگر از بلغم باشد، گرمی ها را بخورند.