دو نوع بیخوابی :

1- بیخوابی از بلغم زیاد

2- بیخوابی از صفرای زیاد 

فرق آن دو در این است در بلغم زیاد سنگینی سر و آبریزش بینی و دهان هم وجود دارداما در صفرای زیاد اینها نیست

بیداری ،خشکی ایجاد میکند و روح از حالت جمع شدن در درون ایجاد میشود ودست از روده و معده بر میداردلذا هضم،دیر اتفاق میفتد ام گرسنگی زیاد است پس نباید بعد از غذا ورزش کرد.

بلغمی ها باید شام را بسیار کم بخورند تا تری بدنش مصرف شود و بلغمش بیرون بیایدو تبدیل به خون شود در نتیجه لاغر می شود .نیاز ما به حرکت بخاطر حرارتی است که از دست رفته است وحرکت نیز حرارت تولید می کند.