هر کدام از ماه و ستارگان پرتوهای خاصی را از خودشان ارسال می کنند و این پرتوها وقتی به انسان می رسد اثر ویژه فیزیکی بر انسان می گذارد و حالت خاصی را پدید می آورد و بنابراین رفتار خاصی از ما بروز می دهد؛ این موضوع یک رشته تخصصی است که به دو شاخه تقسیم می شود:

1- علم نجوم که به جایگاه های ستارگان می پردازد.

2- علم کهانت که به ویژگی پرتوهای ستارگان می پردازد.

برآیند اثر مثبت ستارگان، ماه و خورشید بر روی انسان در زمان و ساعتی خاص را ساعت سعد می گویند و اگر این اثر حالت منفی داشته باشد ساعت نحس می گویند.

اگر بذری را در یک موقعیت جغرافیای بکاریم خصوصیات آن منطقه را به خود می گیرد مثلاً در یک جای گرم و خشک بکاریم محصول ، خاصیت گرم و خشک پیدا می کند. مثلاً اگر بذر یک فلفلی را در ورامین بکاریم خیلی تند می شود و اگر همان بذر را در همدان بکاریم تندی کمتر می شود و اگر در رشت بکاریم شیرین می شود، چون ورامین گرم و خشک است و همدان مقدار تری بیشتری دارد و رشت، تری زیادی دارد؛ سردی خیار گلخانه ای، بیشتر از خیار های معمولی است.

مزاج گوسفند سیاه، گرمتر از گوسفند سفید است و یا گوسفندی که در ارتفاعات سهند و سبلان می چرد با گوسفندی که در بیابان خشک است گوشتشان فرق دارد چون سهند و سبلان گیاهان گوناگون دارد و همان گوسفند، بهتر است.