باروری، ناباروری و دو قلوزایی تابع مزاج اندام است، ممکن است رحم، صفرایش آنقدر گرم باشد که نطفه را بسوزاند که می شود ناباروری و برعکس آنقدر سرد باشد که نطفه را منجمد کند این هم می شود ناباروری.

در نطفه، زمان، مکان، غذای حلال و حرام، دیدن و شنیدن نقش دارند؛ و لزا که مهم است در هنگام بارداری به این موارد توجه زیادی داشته باشیم