نحوه تشخیص گرمی و سردی شیر مادر

اگر شیر را روی ناخن بریزید و سُر بخورد، شیر سرد است و اگر گرم باشد روی ناخن می ماند؛ مثل یک قطره شبنم. اگر شیر سرد باشد به مادر می گوییم صبح و شب خرما، عسل، عرق رازیانه بخورد تا گرم شود.

اگر یک پسر سرد و یک دختر گرم را کنار هم بگذاریم پسر گرم تر از دختر می شود و لذا این گرمی و  سردی نسبی است. زنانی که حاکم بودند مزاجشان گرم بود و هندی ها هم همه شان اعم از زن و مرد گرم هستند.

در سردی، لطافت و انعطاف پذیری و در گرمی پافشاری، خشونت و عدم انعطاف است.

اگر می خواهید دختر قدرتمند پرورش بدهید گرمی زیاد بدهید که فشاری بر روی اعتقاداتش داشته باشد و روی پای خودش بایستد و از حیث روانی آسیب پذیر نمی شود؛ ولی در سردی همه این  اتفاقات می تواند بیافتد.

مزاج، هرچه سردتر باشد، فهم سخت تر می شود و در حیوانات مزاج خَر ، سرد است و لذا احمق و نفهم است پس هرچه گرمی بییشتر، تیز هوشی بشتر و هرچه سردی بیشتر، دیر فهمی بیشتر است؛ گرمی، بی قراری می دهد و حتی آدم در خواب هم حرف می زند، راه می رود و زیاد می غلطد.

ما گرمی زیاد در بدن را  درمان نمی کنیم، درست است گرمی زیاد، زیان بخش است و عصبانیت می آورد، این با مقداری آبلیمو درمان می شود اما گرمی آوردن به بدن سخت است؛ این باید پس انداز شود برای سنین بالا.