فلسفه خرما دادن در مجالس ترحیم

در مجالس ترحیم خرما می دهند؛ چون جلسه حزن، سردی است و خرما گرمی میدهد و گلاب هم گرمی بویایی است تا سردی غم را تحمل بکنند. در جلسه عروسی هم گرمی میخورند تا شاداب باشند و غذا های سردی مثل ماهی در آن روز نباید خورد و اگر خورده شود فقط در تابستان و آند هم با خرما و کم خورده شود.