علم مزاج شناسی یعنی اخلاط را شناختن. بدن آدم از آب ، آتش ، هوا و خاک تشکیل شده است که باید متعادل باشند و اگر از تعادل خارج شوند انسان بیمار میشود.